Ridderkerk Helpt!

(Vertalingen voor statushouders van de website: Tigrinya )

ቋንቋ : ኔዘርላንድ >ትግርኛ
አብዚ  ቪድዮ  ናይ  ቀረባ  እዋን  ዜና  ብዛእባ  ኮሮና  ቫይረስ  ኣብ  ኔዘርላንድ  ዘሎ  ብቋንቋ  ትግርኛ ክትፈልጥ
ስለዘካፈልኩም ወይ ሼር ብምግባርኩም ኣቀዲምና ነመስግን
ቴቬሴን- ነንህድህድ ዘረዳድ


Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons met elk nieuw project uit beter te worden en meer te bereiken.

ሓበሬታ ንስደተኛታት
ጽቡቅ ኣፍልጦ ናይ ኮምፒተር እንተዘይብልኩም፣ ድማ ሓገዝ ክትሓቱ ተድሊኾም?
ክንሕግዘኩም ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም፡

ሓገዝ ኣብ ሬደርከርክ

ብሰንኪ ኮሮና ብዙሕ ዘይምርግጋእ ኣጋጢሙ ኣሎ፡

እዚ ኣብ ሪደርከርክ ሓገዝ ኣሎ ዝብል ሓሳብ፡ ኩለን ኣብ ሪደርክ ዘለዋ ኣቢያተክርስትያናት፡ ክፍሊ ድያቆናትን ዘበገስዎ ሓሳብ እዩ።

ቤተክርስትያን  ንጽጉማት ናይ ምህጋዝ ናይ ጥንቲ ባህሊ ወይ ልምዲ ኣለዋ፣ ሰልዚ ሕጂ ውን ኣብ ጸገማትኩም ክንርከበልኩም ክንሕግዘኩም ድልዋት ኣሎና። ሰልዚ ንዝኾነ ሓገዝ ትደሊዎ፡ ክትሓቱና ከም ትኽእሉ ንሕብረኩም።

 

ሓገዝ ምስ ዘድልየኩም?

ንኣብነት ብሰንኪ ሕማም ኮሮና፡ ደገ ምውጻእ ተሲእንኩም፡ ኣስቤዛ ክትገብሩ ተሲእንኩም፡ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም፡ ኣብ ዘለኹሞ ከባቢ ምስ ዘለዉ ሰባት ከንትሓሕዘኩም ንኽእል ኢና።

ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረዋኢ ትካላት፣ ከምኡውን ምምሕዳር ረዴርከርክ፡ ብሓደ ሓቢርና ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክንሕግዘኩም ክንፍትን ኢና።

ፎርም ንኽትመልኡ ተተሸጊርኩም፡ በዚ ቁጽሪ ደዉሉልና፡

06-50 26 71 65

 

ፎርም ንምምላእ ኣብዚ ጠውቅ፡(klik hier/push here)