Ridderkerk Helpt!

(Vertalingen voor statushouders van de website: Tigrinya )

ሓበሬታ ንስደተኛታት
ጽቡቅ ኣፍልጦ ናይ ኮምፒተር እንተዘይብልኩም፣ ድማ ሓገዝ ክትሓቱ ተድሊኾም?
ክንሕግዘኩም ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም፡

ሓገዝ ኣብ ሬደርከርክ

ብሰንኪ ኮሮና ብዙሕ ዘይምርግጋእ ኣጋጢሙ ኣሎ፡

እዚ ኣብ ሪደርከርክ ሓገዝ ኣሎ ዝብል ሓሳብ፡ ኩለን ኣብ ሪደርክ ዘለዋ ኣቢያተክርስትያናት፡ ክፍሊ ድያቆናትን ዘበገስዎ ሓሳብ እዩ።

ቤተክርስትያን  ንጽጉማት ናይ ምህጋዝ ናይ ጥንቲ ባህሊ ወይ ልምዲ ኣለዋ፣ ሰልዚ ሕጂ ውን ኣብ ጸገማትኩም ክንርከበልኩም ክንሕግዘኩም ድልዋት ኣሎና። ሰልዚ ንዝኾነ ሓገዝ ትደሊዎ፡ ክትሓቱና ከም ትኽእሉ ንሕብረኩም።

 

ሓገዝ ምስ ዘድልየኩም?

ንኣብነት ብሰንኪ ሕማም ኮሮና፡ ደገ ምውጻእ ተሲእንኩም፡ ኣስቤዛ ክትገብሩ ተሲእንኩም፡ ክትድውሉልና ትኽእሉ ኢኹም፡ ኣብ ዘለኹሞ ከባቢ ምስ ዘለዉ ሰባት ከንትሓሕዘኩም ንኽእል ኢና።

ዝተፈላለዩ ናይ ማሕበረዋኢ ትካላት፣ ከምኡውን ምምሕዳር ረዴርከርክ፡ ብሓደ ሓቢርና ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ክንሕግዘኩም ክንፍትን ኢና።

ፎርም ንኽትመልኡ ተተሸጊርኩም፡ በዚ ቁጽሪ ደዉሉልና፡

06-50 26 71 65

 

ፎርም ንምምላእ ኣብዚ ጠውቅ፡(klik hier/push here)